Jagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Department of Hydrology

Poland, PL30-387 Cracow, Gronostajowa Str. 7

  Staff

  History

  In memorium


  Research

  Papers


  Photos

dr
Antoni Dobija
(1947-1991)

Dr Antoni Dobija urodził się 25 lutego 1947 r. w Buczkowicach koło Szczyrku. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Bielsku-Białej w 1965 r. podjął studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako student odznaczał się wielką pasją badawczą. Studia ukończył z wyróżnieniem, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Geografii UJ. Po obronie pracy doktorskiej (1979) pt. Sezonowa zmienność odpływu w zlewni górnej Wisły (po Zawichost) uzyskał stanowisko adiunkta, na którym pracował do końca życia. W wieku 45 lat, 9 listopada 1991 r. zginął tragicznie w Tatrach, gdzie wraz ze studentem Stanisławem Kędzią podążał w Kotła Mięguszowieckiego w celu dokonania obserwacji i pomiarów płata śnieżnego zalegającego w Kotle. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnych Buczkowicach, u stóp Beskidu Śląskiego, gór, do których często wracał, po których często wędrował.

Góry były szczególnym obiektem jego zainteresowań i tą miłości do gór zarażał studentów. Jako nauczyciel akademicki był bardzo wymagający. W pracy naukowej koncentrował się głównie na zagadnieniach hydrologicznych i geomorfologicznych Karpat oraz możliwościach zastosowania technik komputerowych w geografii. Interesował się ponadto zjawiskami krasowymi i florą Karpat. Jego najważniejsze opracowania dotyczyły sezonowej zmienności odpływu w dorzeczu górnej Wisły (1981), znaczenia parametrów fizjograficznych dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego (1975), wpływu urbanizacji na stosunki wodne (1975) oraz stosunków wodnych różnych regionów w obrębie dorzecza górnej Wisły a także dynamiki procesów geomorfologicznych na stokach górskich (1973). Opracował wiele map hydrograficznych, m.in. województw krakowskiego, tarnowskiego, bielskiego. Był współtwórcą idei mapy hydrologicznej świata w skali 1 : 2 500 000.

Wiele czasu poświęcił tworzeniu cyfrowej bazy danych obejmującej wieloletnie serie obserwacyjne przepływów i opadów w ramach rozprawy habilitacyjnej zmierzającej do syntezy zmienności elementów bilansu wodnego na obszarze Polski; nie zdążył jej dokończyć.


fot. S. Zbadyński

Brał udział w licznych badaniach terenowych; był uczestnikiem wyprawy naukowej na Spitsbergen podczas lata polarnego w 1984 r., gdzie prowadził m.in. pomiary opadu deszczomierzem jamowym. A. Dobija był pierwszym geografem w IG UJ, który stosował w swoich badaniach techniki komputerowe. Wiele pasji i energii poświęcił na doskonalenie bazy komputerowej i organizację laboratorium komputerowego dla pracowników i studentów Instytutu Geografii UJ. Jego imię nosi Laboratorium Komputerowe w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

©IGiGP UJ