Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Projekty badawcze

1. Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym.

2. Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

3. Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w Tatrzańskim Parku Narodowym

4. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)

5. Znaczenie opadów atmosferycznych w kształtowaniu dynamiki dostawy i odprowadzania biogenów ze zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu

6. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód źródlanych w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy

7. Zmiany hydrologicznych i hydrochemicznych cech źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1998

8. Obieg i transformacja antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekosystemów progu Pogórza Karpackiego

©IGiGP UJ