Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Projekt badawczy

Projekt badawczy nr KBN-6P04E-01120

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód źródlanych w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy

Kierownik: Wojciech Chełmicki

Wykonawcy: Janusz Siwek

Okres realizacji: 2000-2001

Koszt: 18 880,00 PLN

Wybrane publikacje:

Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 98.

Siwek J., 2001, Skład chemiczny wód źródlanych w dorzeczach Prądnika i Dłubni, [w:] J. Partyka (red.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 93. (mat. konf.)

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 397-402.

Chełmicki W., Siwek J., 2001, Natural and anthropogenic factors controlling spring water quality in the southern part of the Małopolska Upland (southern Poland), Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics, Proccedings of a symp. held during the Sixth IAHS Scientific Assembly at Maastricht, The Netherlands, July 2001, IAHS Publ. 269, 317-322.

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 101. (mat. konf.)

©IGiGP UJ