Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Projekt badawczy

Projekt badawczy nr KBN-6P04E-03715

Zmiany hydrologicznych i hydrochemicznych cech źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1998

Kierownik: Wojciech Chełmicki

Wykonawcy: Maria Baścik, Anna Korska, Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek, Mirosław Żelazny

Okres realizacji: 1998-2000

Koszt: 39 050,00 PLN

Wybrane publikacje:

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2003, Ochrona źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej, [w:] Ochrona przyrody nieożywionej, 10 Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych, Smoleń, s. 34-37.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2002, Źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej o znacznych walorach przyrodniczych. Propozycje ochrony, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski (red.), Obieg wody w zmieniającym się środowisku, Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. w Kielcach, 7, Akad. Świętokrz. im. J. Kochanowskiego, Inst. Geogr., Kielce, 23-41.

Chełmicki W., 2002, Antropogeniczne czynniki zmian chemizmu wód źródlanych na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej i Wyżynie Małopolskiej, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski (red.), Obieg wody w zmieniającym się środowisku, Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. w Kielcach, 7, Akad. Świętokrz. im. J. Kochanowskiego, Inst. Geogr., Kielce, 157-164.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 389-396.

Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M., 2001, Przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-2000, [w:] K. German., W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 18. (mat. konf.)

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 17. (mat. konf.)

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej o znacznych walorach przyrodniczych, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk (red.), Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, Kom. Hydrol. PTG, Inst. Geogr, Akad. Świętokrz. w Kielcach, Miejski Insp. Ochr. Środ. w Kielcach, Kielce-Wólka Milanowska, 25-27 września 2001, Kielce, 14-16. (mat. konf.)

Chełmicki W., 2001, Antropogeniczne czynniki zmian chemizmu wód źródlanych na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej i Wyżynie Małopolskiej, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk (red.), Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, Kom. Hydrol. PTG, Inst. Geogr, Akad. Świętokrz. w Kielcach, Miejski Insp. Ochr. Środ. w Kielcach, Kielce-Wólka Milanowska, 25-27 września 2001, Kielce, 25-27. (mat. konf.)

Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2001, Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000, [w:] I. Piotrowska, Z. Zwoliński (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, Konf. Nauk., Poznań, 19-20.10. 2001, Inst. Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 12-14. (mat. konf.)

Chełmicki W., Siwek J., 2001, Natural and anthropogenic factors controlling spring water quality in the southern part of the Małopolska Upland (southern Poland), Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics, Proccedings of a symp. held during the Sixth IAHS Scientific Assembly at Maastricht, The Netherlands, July 2001, IAHS Publ. 269, 317-322.

Chełmicki W., Baścik M., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M., 2001, Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 383-388.

Chełmicki W. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, Uniw. Jagiell., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 127.

©IGiGP UJ