Jagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Department of Hydrology

Poland, PL30-387 Cracow, Gronostajowa Str. 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Staff

  History

  In memorium


  Research

  Papers


  Photos

  Announcements

  Downloads

Research project

Project KBN-6P04E-01120

Natural and anthropogenic factors of spring water chemical composition in the Prądnik, Dłubnia and Szreniawa catchments

Head: Wojciech Chełmicki

Participants: Janusz Siwek

Duration: 2000-2001

Founds: 18 880.00 PLN

Selected publications:

Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 98.

Siwek J., 2001, Skład chemiczny wód źródlanych w dorzeczach Prądnika i Dłubni, [w:] J. Partyka (red.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 93. (mat. konf.)

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 397-402.

Chełmicki W., Siwek J., 2001, Natural and anthropogenic factors controlling spring water quality in the southern part of the Małopolska Upland (southern Poland), Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics, Proccedings of a symp. held during the Sixth IAHS Scientific Assembly at Maastricht, The Netherlands, July 2001, IAHS Publ. 269, 317-322.

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 101. (mat. konf.)

©IGiGP UJ