Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

od: do:    sortowanie:

Artykuły i rozdziały w monografiach

Siwek J., 2021, Obserwacje i pomiary hydrologiczne, [w:] Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K., Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, IGiGP UJ, Kraków, s. 159-168.

Pociask-Karteczka J. , 2020, Przez lądy i morza , [w:] Kundzewicz Z.W., Publikacja jubileuszowa z okazji 70-ych urodzin, Poznań, 67-68.

Żelazny M., Pęksa Ł., Bojarczuk A., Siwek J. P., Sajdak M., Siwek J., Rajwa-Kuligiewicz A., Pufelska M., Pociask-Karteczka J., 2019, Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains , [w:] J. Pociask-Karteczka (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

Pociask-Karteczka J., Balon J., Holko L., 2019, High mountains in the Baltic Sea basin , [w:] J. Pociask-Karteczka, red., Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 17-26.

Holko L., Pociask-Karteczka J., 2019, Hydrology of the Tatra Mountains - local and regional significance, [w:] J. Pociask-Karteczka, red., Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 27-40.

Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2018, Wojciech Chełmicki (1952-2011), [w:] Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 1, IGiGP, Kraków, s. 218-220.

Pociask-Karteczka J., Holko L., Górnik M;., Bičárová S., 2018, Opady i odpływ w małych zlewniach w Tatrach Wysokich w zlewisku Morza Bałtyckiego, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 41, 135-151.

Pociask-Karteczka J., Twardosz R. Kundzewicz Z., Rajwa-Kuligiewicz A. , 2018, Natural hazards in Poland , [w:] Exploring Natural Hazards: a Case Study Approach, D. Bartlett, R. Singh (red.), Taylor & Francis Group, 315-343.

Moniewski P., Siwek J., 2017, Źródła i inne wypływy wód podziemnych, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, PWN, Warszawa

Pociask-Karteczka J., Żelazny M.,, 2017, Jakość i stan ekologiczny wód rzecznych [w:] Hydrologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 139-146

Soja R., Pociask-Karteczka J., 2017, Wpływ lasu na obieg wody , [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Wyd. PWN, Warszawa, Pociask-Karteczka J., Wyd. PWN, Warszawa, 54-60.

Pociask-Karteczka J. , 2017, Levadas - atrakcja turystyczna Madery , [w:] M. Drewnik, M. Mika, red., Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa, IGiGP UJ, Kraków, s. 229-236.

Pociask-Karteczka J. , 2017, Położenie hydrograficzne Polski na tle Europy , [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Wyd. PWN, Warszawa, Pociask-Karteczka J., Wyd. PWN, Warszawa,15-21.

Rzonca B., Siwek J., 2016, Wody - warunki hydrologiczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego, [w:] A. Górecki i B. Zemanek (red.), Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony, BdPN, Ustrzyki Górne, 69-78.

Pociask-Karteczka J. , 2016, Wincentego Pola ustalenia hydrograficzne. Próba oceny , [w:] M. Łoboz (red.) Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, alinea, Wrocław, 143-163.

Franczak P., 2015, Metodyka waloryzacji geostanowisk beskidzkich pod względem ich dostępności i walorów naukowo-dydaktycznych, [w:] M., Stec, A. Wysocka, A. Michniewicz, M. Szuszczewicz (red.), Przegląd studenckich badań geoturystycznych, IGiGR Uwr, Wrocław, 817.

Franczak P., Listwan K., 2015, Ryzyko powodziowe w małych zlewniach górskich a sposoby zagospodarowania obszarów zalewowych zapisane w aktach planistycznych : studium przypadku Makowa Podhalańskiego i Kasinki Małej, [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Krakow, 3, 45-61.

Franczak P., 2014, Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku, [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Krakow, 2, 117-129.

Maciejowski W., Siwek J., 2014, Stosunki wodne, [w:] W.Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowa, IGiGP UJ, s. 65-80

Franczak P., 2014, Problemy ochrony geostanowisk na obszarze Pasma Polic w kontekście kształtujących je procesów geomorfologicznych i działalności człowieka, [w:] Z. Mirek., A. Nikiel (red.), Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, KOP PAN, Kraków, 133-144.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2014, Zjawiska lodowe , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 66-79.

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechcińska M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań, [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Krakow, 2, 77-101.

Choiński A., Kurzyca I., Pociask-Karteczka J., 2014, Skład chemiczny pokrywy lodowej , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 80-91.

Pociask-Karteczka J., Bochenek P., 2014, Źródła, [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 232-243.

Pociask-Karteczka J., Żychowski J., 2014, Powodzie błyskawiczne (flash floods) - przyczny i przebieg , [w:] T. Ciupa, R. Suligowski, red. Woda w mieście, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 2, 213-226.

Żelazny M., Wolanin Anna., Pęksa Ł., , 2014, Fizyczno-chemiczne właściwości wód,, [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 245-257

Siwek J., Baścik M., Pociask-Karteczka J., Rzonca B., 2014, Źródła wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej - przemiany i zagrożenia, A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaiu środowiska, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. XX, t. 2, s. 307-315.

Pociask-Karteczka J., 2014, Wysokogórski typ obiegu wody w Tatrach , [w:] R. Cieśliński, K. Jereczek-Korzeniowska, Problemy badań wody w XX i XXI wieku, Wyd. UG, Gdańsk, 308-329.

Pociask-Karteczka J., 2014, Ruch turystyczny , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 394-401.

Pociask-Karteczka J., Choiński A., Nieckarz Z., 2014, Dynamika stanów wody , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 38-49.

Baścik M., Siwek J., 2013, Podsumowanie - perspektywa badań i ochrony źródeł, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 263-268.

Baścik M., Siwek J., 2013, Wstęp, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 11-22.

Franczak P., 2013, Wspólczesne kierunki i perspektywy badawcze w speleologii, [w:] P. Krąż, J. Hibner, J. Koj, J. Balon (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Krakow, 49-58.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2013, Stratyfikacja termiczna Morskiego Oka w sezonie zimowym, [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 103-107.

Mehta R., Pociask-Karteczka J., 2013, The natural and anthropogenic changes of springs In the Krakowsko-Wieluńska and Miechowska Uplands and the role of springs in the natural and cultural landscapes - summary, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.) Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, 293-295.

Baścik M., Siarzewski W., 2013, Rozwój badań hydrologicznych w polskich Tatrach do 1. połowy XX wieku, [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 11-33.

Baścik M., Degórska B., 2013, Możliwości przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu i podtopieniom , [w:] Degórska B., Baścik M. (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kraków, 221-223.

Baścik M., Degórska B., 2013, Rozwój turystyki i rekreacji na bazie wód powierzchniowych , [w:] Degórska B., Baścik M. (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kraków, 244-247.

Baścik M., 2013, Fizjograficzne przemiany źródeł, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 157-184.

Pociask-Karteczka J., 2013, Badania hydrologiczne w polskich Tatrach po II wojnie światowej, [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 35- 52.

Baścik M., 2013, Gospodarcze znaczenie Wisły , [w:] Degórska B., Baścik M. (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kraków, 201-208.

Baścik M., 2013, Ochrona źródeł. Stan i perspektywy, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 185-226.

Baścik M., Degórska B., 2013, Ocena jakości wód powierzchniowych , [w:] Degórska B., Baścik M. (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kraków, 157-163.

Baścik M., 2013, Wody powierzchniowe , [w:] Degórska B., Baścik M. (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kraków, 33-48.

Baścik M., 2013, Zagrożenia powodziowe , [w:] Degórska B., Baścik M. (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Kraków, 197-201.

Siwek J., Chełmicki W., Baścik M., 2013, Hydrographic Maps as Sources of Information About the Polish Carpathians, [in:] J.Kozak, K. Ostapowicz, A.Bytnerowicz, B. Wyżga (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and SocietyTowards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_39, p. 553-563.

Pociask-Karteczka J., 2013, Charakterystyka obszaru badań, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 23-44.

Siwek J., Jelonkiewicz Ł., 2013, Chemizm wód źródlanych. Metody badań terenowych i laboratoryjnych, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 63-67.

Siwek J., Rzonca B., Jaśkowiec B., Plenzler J., Płaczkowska E., 2013, Natural Factors Affecting the Chemical Composition of Water in the Catchment of Wołosatka Stream (High Bieszczady Mts.), [in:] J.Kozak, K. Ostapowicz, A.Bytnerowicz, B. Wyżga (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and SocietyTowards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_39, p. 151-159.

Wolanin A., Jelonkiewicz Ł., Jelonkiewicz E., 2013, Badanie składu chemicznego wód zlewni Potoku Chochołowskiego metodą chromatografii jonowej, [w:] Michalski R. (red.), Chromatografia jonowa 2013, 68-76.

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W., 2013, Environmental and Land Use Determinants of Stream Water Chemistry During Flood Events in Small Carpathian Foothill Catchments in Poland, [in:] J.Kozak, K. Ostapowicz, A.Bytnerowicz, B. Wyżga (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and SocietyTowards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_39, p. 161-178.

Siwek J., 2013, Wydajność źródeł, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 45-54.

Siwek J., 2013, Chemizm wód źródlanych. Uwarunkowania właściwości fizykochemicznych wód, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 59-62.

Pociask-Karteczka J., 2013, Wody podziemne , [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 49-59.

Pociask-Karteczka J., 2013, Ocena jakości wód podziemnych , [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 163-166.

Pociask-Karteczka J., Degórska B. , 2013, Rozwój funkcji uzdrowiskowej i przyrodolecznictwa, [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 215-218.

Rzonca B. , 2013, Chemizm wód źródlanych. Tło hydrochemiczne wód źródlanych, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 87-96.

Siwek J., 2013, Chemizm wód źródlanych. Porówanie składu chemicznego wód w latach 1999-2000 i w 2011 r., [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 74-86.

Siwek J., 2013, Chemizm wód źródlanych. Chemizm wód w 2011 r., [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 68-73.

Lasek J, Siwek J., 2012, Magurski Park Narodowy, [w:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Wody w parkach narodowych, IGiGP UJ, KH PTG, s. 136-147

Baścik M., 2012, Źródła i zdroje w krajobrazie Krakowa , [w:] J. Partyka (red.), Eseje o Krakowie, Wyd. Oficyna Wydawnicza "Wierchy", Kraków, 101-120.

Baścik M. , 2012, Historia i perspektywy ochrony źródeł wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej, [w:] W.Marszelewski (red.), Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniejącego się środowiska, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, Toruń, t.1: 21-38.

M. Kot, J. Pociask-Karteczka, 2012, Tatrzański Park Narodowy , [w:] R. Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka (red.), Wody w parkach narodowych Polski, KH PTG, IGiGP UJ, Kraków, 310-327.

Siwek J., 2012, Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] W.Marszelewski (red.), Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniejącego się środowiska, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, Toruń, t.1: 147-157

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechcińska M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę, Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, 203-209.

Wolanin A., Pęksa Ł., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie odpływu w sezonie zimowym 2011/2012 w zlewniach Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Marszelewski W. (red.), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, T. 1, Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska, Komisja Hydrologiczna PTG, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UMK, Toruń, 219-226.

Siwek J.P., 2012, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania zmienności chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza Wiśnickiego, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 113 stron.

Rzonca B., Siwek J., 2012, Bieszczadzki Park Narodowy, [w:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Wody w parkach narodowych, IGiGP UJ, KH PTG, s. 58-73

Jaśkowiec B., Płaczkowska E., Rzonca B., 2011, Wody podziemne, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 59-74.

Laszczak E., Ziółkowski L., Siwek J., 2011, Opady i pokrywa śnieżna, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 21-29.

Mocior E., Plenzler J., Rozmus M., Rzonca B., 2011, Sieć rzeczna i charakterystyka zlewni, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 31-43.

Plenzler J., Mocior E. , 2011, Wybrane źródła Czarnohory - cechy fizykochemiczne i znaczenie dla człowieka, [w:] Troll M., Warchalska A. (red.) Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie t. 13, COTG PTTK, IGiGP UJ, Kraków, s. 71-88

Rzonca B., Siwek J., 2011, Charakterystyka obszaru, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 11-19.

Plenzler J., Wójcik S., Kołodziej A., Siwek J., 2011, Odpływ powierzchniowy, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, s. 45-57.

Plenzler J. , 2010, Chemical composition of spring water in the northern boundary zone of the Tatra Mountains (East-Central Europe), [in] Zuber A., Kania J., Kmiecik E. (ed.) XXXVIII IAH Congress - Groundwater Quality Sustainability Extended Abstracts, University of Silesia Press , 2087-2090, CD.

Baścik M., Chełmicki W., 2010, Irena de Dynowska-Balcer. Człowiek - Naukowiec - Wychowawca , [w:] M. Baścik (red.), Irena de Dynowska-Balcer 1929-1995. Pro Memoria, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 9-30 (+14 stron fot.)

Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A. , 2010, Geografia , [w:] Złota księga. T. 2. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, red. A. Zemanek, UJ, Kraków, s. 307-383.

Baścik M., 2010, Bibliografia prac , [w:] M. Baścik (red.), Irena de Dynowska-Balcer 1929-1995. Pro Memoria, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 31-38.

Pociask-Karteczka J., Baścik M., Nieckarz Z., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność odpływu ze zlewni tatrzańskich, [w:] A. Kotarba (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. I Nauki o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddz. Krak., Zakopane, 123-130.

Wolanin A., Żelazny M., 2010, Zmiany fizycznych i chemicznych parametrów wody Potoku Chochołowskiego wzdłuż jego biegu, [w:] Ziętkowiak Z., Woda-Środowisko-Zmiany Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 131-138

Wolanin A., Żelazny M., 2010, Sezonowe zmiany chemizmu wód źródeł tatrzańskich w zlewniach Potoku Chochołowskiego i Potoku Kościeliskiego w 2009 roku, [w:] Ciupa T., Suligowski R. (red.), Woda w badaniach geograficznych, Uniwersytet Humanistyczno-przyrodniczy w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce, 347-355

Wolanin A., Żelazny M., 2010, Sezonowe zmiany chemizmu wywierzysk tatrzańskich na przykładzie wywierzysk: Chochołowskiego i Lodowego, [w:] Kotarba A. (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2010. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom I - Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddział Krakowski, Zakopane, 151-156.

Ciężkowski W., Buczyński S., Rzonca B., Marszałek H., Wąsik M., Staśko S., 2009, Groundwater of karst terrains in the Sudetes, [In:] Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (eds.) Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 371-384.

Baścik M., 2009, Źródła w krajobrazie okolic Krakowa , [w:] J. Partyka (red.) "Tu wszystko jest Polską..." Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce, Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze, Oddz. Krak. im. ks. Karola Wojtyły, 27-40.

Pociask-Karteczka J., red. , 2009, Płynie Wisła, płynie..., [w:] J. Partyka, red., Tu wszystko jest Polską... Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce, Wyd. Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, Kraków, s. 41-80.

Buczyński S., Rzonca B., 2009, A review of studies on the circulation and chemistry of the waters of the Jaskiniec cachment area (Złote Mts)., [In:] Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (eds.) Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 491-506.

Żelazny M., Wolanin A., Płaczkowska E., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowe zmiany cech fizyczno-chemicznych wód potoków Kościeliskiego i Chochołowskiego w Tatrach Zachodnich, [w:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J.(red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 461-467.

Rzonca B., Siwek J., 2009, Skład chemiczny wód źródeł i młak w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 373-381.

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W., 2009, The influence of water circulation on stream water electrical conductivity in catchments with different land use during flood periods (The Carpathian Foothills, Poland) , [w:] Chełmicki W., Siwek J.(eds.), 2009, Hydrological extremes in small basins, Proceedings of the 12th Biennial International Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Kraków, Poland, 18-20 September 2008, UNESCO, Technical Documents in Hydrology, 84, UNESCO, Paris, 75-80.

Siwek J., Siwek J.P., Żelazny M., 2009, Wpływ ścieków zrzucanych ze schronisk tatrzańskich na jakość wód rzecznych TPN, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwerystetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 468-475.

Baścik M., Chełmicki W., Siwek J., 2008, Les sources comme indicateurs de la qualite de l'environnment en Pologne, [in:] L'apres developpement durable. Espaces, Nature, Culture et Qualite, Ellipses, Paris, p. 267-276.

Meliné J., Piotrowicz K., Julien-Laferriere B., Chełmicki W., Wicherek S., Oudinet J-P., 2008, Impact de la pollution atmosphérique sur la santé en milieu urbain: L'exemple de l'asthme á Cracovie, [w:] L'apres dévelopment durable. Espaces, Nature, Culture et Qualité, Ellipses, Paris, 243-252.

Buczyński S., Rzonca B., 2007, Wstępna charakterystyka krenologiczna Gór Bialskich, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 769-777.

Buczyński S., Rzonca B., Łapinkiewicz A., 2007, Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce, [w:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Wydz. Nauk Geogr. UŁ, s. 98-106.

Baścik M., Urban J., 2007, Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce, [w:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Wydz. Nauk Geogr. UŁ, s. 320-329.

Baścik M., 2007, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej , [w:] P. Klepacki. A. Zemanek (red.) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ - historia i współczesność. Informator, Inst. Botaniki UJ, Kraków, 115-176.

Kasina M., 2007, Przedziały kwantylowe jako podstawa wydzielania ekstremalnych i anomalnych przepływów miesięcznych, półrocznych i rocznych na przykładzie wybranych rzek karpackich, [w:] Z. Michalczyk (red.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska, t. 8, Wyd. UMCS., s. 319-329

Baścik M., Urban J., 2007, Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce , [w:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz. (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Wydz. Nauk Geogr. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 320-329.

Siwek J., 2007, Baza danych o źródłach na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej - uwagi metodyczne, [w:] P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.), Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, Wydz. Nauk Geogr. UŁ, s. 78-84.

Żelazny M., Kot M., Rzonca B., Siwek J., 2007, Skład chemiczny wód w wybranych małych zlewniach w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 919-928.

Kasina M., 2007, Zmienność pokrywy śnieżnej w wybranych sezonach zimowych w małej zlewni na Pogórzu Wiśnickim, [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 403-410

Żelazny M., Siwek P. J., 2007, Bilans hydrochemiczny małych zlewni pogórskich, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska, T VIII, Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wyd. UMCS, Lublin, 600-609.

Rzonca B., Buczyński S., 2007, Tło hydrogeochemiczne w zlewni Jaskińca w Górach Złotych w Sudetach - informacja wstępna, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 183-191.

Pociask-Karteczka J., Baścik M., Czubernat S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 271-280.

Rzonca B., Buczyński S., 2007, Nowe dane o systemie krasowym zlewni Jaskińca w Górach Złotych w Sudetach, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 861-868.

Pociask-Karteczka J., 2006, Regionalne zróżnicowanie wpływu Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim rzek, [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, red. J. Trepińska, Z. Olecki, IGiGP UJ, Kraków, 261-269.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2006, Turystyka w Dolinie Kościeliskiej wczoraj i dziś , [w:] Z. Krzan (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, Cz. III., Wyd. Polskie Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, TPN, Kraków-Zakopane, 87-107

Raczak J., 2005, Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych, [w:] M. Żelazny (red.), Dynamika obiegu związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, IGiGP UJ, Kraków, 101-145.

Baścik M., 2005, Alicja Tlałka, [w:] A.K. Banach (red.) Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2002/2003, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 315-316 (kronika).

Baścik M., Chełmicki W., 2005, Źródło św. Stanisława w Cieślinie , [w:] B. Domański, S. Skiba (red.) Geografia i Sakrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, t. 2, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 151-158.

Żelazny M., Raczak J., Szczęsny B., 2005, Krótkoterminowa zmienność chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na Progu Pogórza Wiśnickiego, [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. 3, Uniwersytet Łódzki, 151-163.

Raczak J., Żelazny M., 2005, Funkcjonowanie małych zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu w świetle badań hydrochemicznych (Łazy k. Bochni), [w:] K. Krzemień, Trepińska J., Bokwa A. (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków, 305-316.

Baścik M., 2004, Walory krajobrazowe chronionych źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 1, OPN, Ojców, s. 97-102

Baścik M., Chełmicki W., 2004, Źródło jako obiekt badań interdyscyplinarnych, [w:] Izmaiłow B. (red.), Przyroda-człowiek-Bóg, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 149-170.

Krzemień K., Chełmicki W., Klimek M., 2004, Le Cs-137 comme traceur d'evaluation de l'activite des processus de remodelage des versants dans le massif Des Monts Dore (Massif Central, France), [w:] K. Krzemień (red.) Les transformations du milieu montagnard - Carpates, Massif Central et autres montagnes d'Europe, Prace Geograficzne 113, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, 27-39.

Ciszewski D., Siwek J., Żelazny M., 2004, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód wybranych źródeł na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej, [w:] J. Partyka (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 1, OPN, Ojców, s. 109-116

Baścik M, 2003, Człowiek w Dolinie Kościeliskiej (Tatrzański Park Narodowy), [w:] J. Partyka (red.) Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stowarzyszenie "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, Ojców, s. 713-736

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2003, Ochrona źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej, [w:] Ochrona przyrody nieożywionej, 10 Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych, Smoleń, s. 34-37.

Chełmicki W., Ciszewski S., Żelazny M, 2003, Reconstructing groundwater level fluctuations in the 20th century in the forested catchment of Drwinka (Niepołomice Forest, S. Poland), [w:] L. Holko, P. Miklanek (ed.): Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and research, Proc. of the 9th ERB Conference (Demanovska dolina, Slovakia, 25-28 September 2002), IHP Technical Documents in Hydrology, 67, Unesco, Paris, 203-208.

Chełmicki W., Angiel M., 2003, Stacja Naukowa IGiGP w Łazach k/Bochni, [w:] Polskie terenowe stacje geograficzne, Uniw. Jagielloński, Inst. Geografii i Gosp. Przestrz., Kraków, s. 31-34.

Baścik M., Chełmicki W., 2002, Źródła. Przyroda, geografia, mistyka, [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, t. XI, Wyd. "Śląsk", Katowice, 119-146.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2002, Źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej o znacznych walorach przyrodniczych. Propozycje ochrony, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski (red.), Obieg wody w zmieniającym się środowisku, Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. w Kielcach, 7, Akad. Świętokrz. im. J. Kochanowskiego, Inst. Geogr., Kielce, 23-41.

Limanówka D., Nieckarz Z., Sołtys R., Pociask-Karteczka J., 2002, Wpływ oscylacji Północnego Atlantyku na przepływy rzek karpackich, [w:] Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski, Krajowa Konf. Nauk., Akad. Morska, IMGW, Gdynia, 10-11 maja 2002, Gdynia.

Chełmicki W., 2002, Antropogeniczne czynniki zmian chemizmu wód źródlanych na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej i Wyżynie Małopolskiej, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski (red.), Obieg wody w zmieniającym się środowisku, Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. w Kielcach, 7, Akad. Świętokrz. im. J. Kochanowskiego, Inst. Geogr., Kielce, 157-164.

Żelazny M., 2002, Wpływ warunków meteorologicznych na jednorodność wyników pomiaru odczynu i przewodności opadów atmosferycznych, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski (red.), Obieg wody w zmieniającym się środowisku, Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. w Kielcach, 7, Akad. Świętokrz. im. J. Kochanowskiego, Inst. Geogr., Kielce, 225-234.

Chełmicki W., 2001, Przedmowa, [w:] W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t.1: Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 7-8.

Chełmicki W., Baścik M., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M., 2001, Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 383-388.

Chełmicki W., Siwek J., 2001, Natural and anthropogenic factors controlling spring water quality in the southern part of the Małopolska Upland (southern Poland), Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics, Proccedings of a symp. held during the Sixth IAHS Scientific Assembly at Maastricht, The Netherlands, July 2001, IAHS Publ. 269, 317-322.

Chełmicki W., 2001, Antropogeniczne czynniki zmian chemizmu wód źródlanych na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej i Wyżynie Małopolskiej, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk (red.), Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, Kom. Hydrol. PTG, Inst. Geogr, Akad. Świętokrz. w Kielcach, Miejski Insp. Ochr. Środ. w Kielcach, Kielce-Wólka Milanowska, 25-27 września 2001, Kielce, 25-27. (mat. konf.)

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej o znacznych walorach przyrodniczych, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk (red.), Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, Kom. Hydrol. PTG, Inst. Geogr, Akad. Świętokrz. w Kielcach, Miejski Insp. Ochr. Środ. w Kielcach, Kielce-Wólka Milanowska, 25-27 września 2001, Kielce, 14-16. (mat. konf.)

Gacek T., 2001, Czynniki dostawy fosforu do wód powierzchniowych na Pogórzu Karpackim, [w:] W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1 Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 65-82.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 17. (mat. konf.)

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 389-396.

Korska A., 2001, Dynamika obiegu wody w zlewniach, [w:] J. Jaworski, J. Szkutnicki (red.), Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych, ser. Atlasy i Monografie, IMGW, Warszawa, 169-174.

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 397-402.

Żelazny M., 2001, Wpływ warunków meteorologicznych na jednorodność wyników pomiaru odczynu i przewodności opadów atmosferycznych, [w:] T. Ciupa, E. Kupczyk (red.), Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, Kom. Hydrol. PTG, Inst. Geogr, Akad. Świętokrz. w Kielcach, Miejski Insp. Ochr. Środ. w Kielcach, Kielce-Wólka Milanowska, 25-27 września 2001, Kielce, 25-27. (mat. konf.)

Żelazny M., 2001, Zmiany chemizmu opadów atmosferycznych w zasięgu oddziaływania znaczących emitorów, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 121. (mat. konf.)

Żelazny M., 2001, Dynamika zmian składu chemicznego opadu atmosferycznego mokrego, [w:] J. Burchard (red.), Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, XII Ogólnopol. Konf. Nauk., 15-16 listopada 2001, Uniw. Łódzki, Podypl. Studium Kształt. i Ochr. Środow., Katedra Geol., Geosynoptyki i Zrównoważonego Rozwoju, Kom. Hydrol. PTG, Wydz. Ochr. Środow., Urz. m. Łodzi, Wydz. Ochr. Środow. Łódzkiego Urzędu Wojew., Łódź, 16-17. (mat. konf.)

Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W., 2001, Wpływ stopni wodnych w Krakowie na proces transportu izotopu radu 226Ra w Wiśle, [w:] J. Balon, K. German (red.) Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 537-542.

Siwek J., 2001, Hydrochemiczna interpretacja wezbrań z lipca 1997 r. w zlewni Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie), [w:] W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1: Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 51-64.

Pietrzak M., Siwek J., 2001, Wykorzystanie map historycznych przetworzonych przy użyciu GIS do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, [w:] W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t.1: Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 21-29.

Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W., 2001, Wpływ stopni wodnych w Krakowie na proces transportu izotopu radu 226Ra w Wiśle, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 92. (mat. konf.)

Chełmicki W., 2000, Ludomir Ślepowron Sawicki (1884-1928), Geograf, geomorfolog, hydrograf, antropogeograf, [w:] A. Zemanek (red.), Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, cz. I. Biografie uczonych, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, Kraków, 359-365.

Chełmicki W., 2000, Irena de Dynowska-Balcer (1829-1995), Geograf, hydrolog, [w:] A. Zemanek (red.), Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cz. I. Biografie uczonych, Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 421-426.

Baścik M., Chełmicki W., 2000, Święte źródła, [w:] B. Zemanek (red.), Przyroda-nauka-kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Inst. Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, 223-233.

Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A., 2000, History of the Chair and Institute of Geography of the Jagiellonian University 1849-1999, [w:] Geography. Catalogue of courses, Jagiellonian University, Institute of Geography, Cracow, 13-19.

Siwek J., Żelazny M., 2000, Bilans hydrochemiczny jonów Ca2+, SO42- i H+ w małej zlewni na Pogórzu Wiśnickim w czasie wezbrań, [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, Wyd. Uniw. Łódz., Łódź, 177-185.

Żelazny M., 2000, Ocena zmienności chemizmu opadów atmosferycznych w fazach jednogodzinnych w Łazach koło Bochni w zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejsko-przemysłowych, [w:] J. Burchard (red.), Stan i antropogniczne zmiany jakości wód w Polsce, Wyd. Uniw. Łódz., Łódź, 47-55.

Pociask-Karteczka J., 2000, Święte rzeki, [w:] B. Zemanek (red.), Przyroda-nauka-kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Inst. Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, 235-244.

Ciszewski D., Żelazny M., 1999, Wpływ warunków meteorologicznych na jednorodność odczynu i konduktancji opadu całkowitego, [w:] Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, XI Ogólnopol. Konf. Nauk., Łódź, 17-19 IX 1999, 42-44.

Ciszewski S., Żelazny M., 1999, Modelowanie relacji opad-stan wody z wykorzystaniem podobieństwa wzorców , [w:] W. Chełmicki, J. Pociask-Karteczka (red.), Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 175-190.

Chełmicki W., Walczak M., 1999, Edukacja geograficzna, [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 379-401.

Chełmicki W., 1999, Ludomir Sawicki, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 37-50.

Chełmicki W., Skąpski R., Soja R., 1999, Przestrzenne zróżnicownie reżimu hydrologicznego rzek karpackich w Polsce, [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Ogólnopol. Konf. Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, 21-23 maja 1999, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 29-31.

Baścik M., Chełmicki W., 1999, Hydrografia, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, 3, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 71-137.

Chełmicki W., 1999, Antoni Dobija, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 267-268.

Ciszewski S., Żelazny M., 1999, Przydatność sieci neuronowych w badaniach relacji opad-odpływ, [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Ogólnopol. Konf. Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, 21-23 maja 1999, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 41-44.

Baścik M., Chełmicki W., 1999, Irena de Dynowska-Balcer, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 2, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 201-221.

Lula P., Pociask-Karteczka J., 1999, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do określania wielkości parowania, [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Zastosowanie sztucznych sieci w hydrologii, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 87-91.

Pociask-Karteczka J., 1999, Sztuczne sieci neuronowe szansą w badaniach dorzecza?, [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, VIII, Wyd. "Śląsk", Katowice, 123-139.

Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J. W., 1999, Koncentracja Ra-226 w wodach górnej Wisły i jej dopływów, [w:] W. Chełmicki, J. Pociask-Karteczka (red.), Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 163-168.

Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A., 1999, Geografia regionalna - aneks, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, 3, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 537-540.

Żelazny M., 1999, Identyfikacja przypadkowych zanieczyszczeń w opadzie całkowitym, [w:] Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, XI Ogólnopol. Konf. Nauk., Łódź, 17-19 IX 1999, 44-47.

Korska A., 1999, Zmienność odpływu rzek Pogórza Wiśnickiego, [w:] W. Chełmicki, J. Pociask-Karteczka (red.), Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 77-90.

Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A., 1999, Historia Katedry/Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1849-1999), [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 31-120.

Korska A., 1999, Zmienność odpływu rzek Pogórza Wielickiego, [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Ogólnopol. Konf. Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, 21-23 maja 1999, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 83-84.

Jasińska M., Mietelski J., Pociask-Karteczka J., 1999, Koncentracja Ra-226 w wodach i osadach górnego biegu Wisły i jej dopływów, [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Ogólnopol. Konf. Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, 21-23 maja 1999, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 70-71.

Chełmicki W., 1998, Hydrologiczne uwarunkowania obiegu materii na Pogórzu Karpackim, [w:] Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat i ich przedpola, Warsztaty Geomorf., Łazy k. Bochni, 7-10.09.1998, Inst. Geogr. UJ, Stow. Geomorf. Pol., Kom. Lit. i Gen. OCzwart. i Badań Czwart. PAN, Kraków, 28-30.

Chełmicki W., Krzemień K., 1998, Naturalne koryto Rzeki Feshi w Masywie Cairngorm Mti jego ochrona (Szkocja), [w:] Bliskie naturze kształtowanie rzek i potoków, IMGW, Zakład Syst. Wodnogosp., Politechn. Krak., Inst. Inż. I Gosp. Wodnej, Zakopane 5-7 października 1998, 239-240.

Baścik M., 1998, Aruba; Belize; Dominikana; Honduras; Nikaragua, [w:]R. Mydel, J. Groch (red.), Ameryka Północna, Przeglądowy Atlas Świata, Ofic. Wyd. Fogra, Kraków, s., 366-368; 240-241; 244-246; 255-257, 295-298.

Baścik M., 1998, Czad; Dżibuti; Madagaskar, [w:] R. Mydel, J. Groch (red.), Afryka, Przeglądowy Atlas Świata, Ofic. Wyd. Fogra, Kraków, s.: 216-218; 222-224; 271-274.

Chełmicki W., Walczak M., 1998, Edukacja geograficzna, [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Ogólnopol. Konf. Metodolog., Inst. Geogr. UJ, Komitet Nauk Geogr. PAN, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998, 155-167.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 1998, Dolina Kościeliska, przewodnik Śladami badaczy, artystów i wędrowców,, wycieczka na Ogólnopolską Konf. Metodologiczną, "Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia" Kraków-Zakopane., s. 26.

Ciszewski C., Żelazny M., 1998, Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach fizycznogeograficznych, [w:] Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat i ich Przedpola, Warsztaty Geom., Łazy k/Bochni, 7-10.09.1998, Inst. Geogr. UJ, Stow. Geomorf. Pol., Kom. Lit. i Gen. OCzwart. i Badań Czwart. PAN, Kraków, 51-53.

Krzemień K., Chełmicki W., 1998, Primienienije czisłowoj taksonomii k tipołogii recznych ryseł (na primierie reki Feszi, gory Kerngorm, Szotłandija), [w:] R.S. Czałow (red.) Erozija poczw i rusłowyje procesy, Moskwa, 177-188.

Żelazny M., 1998, Metodyczne aspekty pomiaru jakości opadów atmosferycznych, [w:] Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat i ich przedpola, Warsztaty Geomorf., Łazy k/Bochni, 7-10.09.1998, Inst. Geogr. UJ, Stow. Geomorf. Pol., Kom. Lit. i Gen. OCzwart. i Badań Czwart. PAN, Kraków, 47-50.

Pociask-Karteczka J., Lula P., 1998, Przykład zastosowania sieci neuronowych jako narzędzia modelowania hydrologicznego, [w:] A. Magnuszewski, U. Soczyńska (red.) Hydrologia u progu XXI wieku, PTG, Kom. Hydrolog., Mądralin, 24-27 IX 1996, Warszawa, 247-258.

Korska A., 1998, Wezbrania opadowe w małej zlewni pogórskiej, [w:] A. Kostrzewski (red.) Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Mat. z IX Sympozjum, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, storkowo, 2-4 września 1998, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 197-204.

Ciszewski S., Żelazny M., 1998, Model neuronowy relacji opad-stan wody-przepływ dla zlewni Starej Rzeki, [w:] A. Magnuszewski, U. Soczyńska (red.), Hydrologia u progu XXI wieku, PTG, Warszawa, 83-93.

Ciszewski S., Żelazny M., 1998, Model neuronowy relacji opad-stan wody-przepływ dla zlewni Starej Rzeki, [w:] A. Magnuszewski, U. Soczyńska (red.), Hydrologia u progu XXI wieku, Kom. Hydrograf. PTG, Mądralin, 24-27 IX 1996, Warszawa, 83-92.

Chełmicki W., Krzemień K., 1997, Presence de l'isotope 137CS dans les sols de Pogórze Karpackie pres de Bochnia, Gestion des espaces fragiles en moyenne montagne, Massif Central - Carpates Polones, Cinquieme Colloque Franco-Polonais, Clermont-Cracovie, 271-282.

Baścik M., Domański B., Guzik R., Krawczyk G., Luchter L., 1997, Prace publikowane prof. dr hab. Bronisława Kortusa, [w:] A. Jackowski, (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, Prof. B. Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, 23-38.

Ciszewski S., Żelazny M., 1997, Zastosowanie sieci neuronowych typu "Counter-Propagation" w modelowaniu relacji opad-stan wody, XXV Szkoła Współczesne zagadnienia hydrologii, Mądralin k. Otwocka, 21-25 kwietnia 1997, Sekcja Hydrol. Kom. Gosp. Wodnej PAN, Warszawa, 77-82.

Tutaj A., Żelazny M., 1997, Wpływ budowy geologicznej na skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych progu Pogórza Karpackiego, X Jubileusz. Ogólnopolska Konf. Nauk., 24-26.09, 1997, WUŁ, Łódź, 29-30.

Żelazny M., 1997, Wpływ warunków meteorologicznych na skład chemiczny opadów atmosferycznych w Łazach (koło Bochni) na Pogórzu Wielickim, X Jubileusz. Ogólnopolska Konf. Nauk., 24-26.09, 1997, WUŁ, Łódź, 17-18.

Krzemień K., Chełmicki W., 1997, Evaluation de l'érosion des sols dans le massif des Monts Dore a l'aide de la méthode Cs-137, Ceramac, Clermont-Ferrand, 255-269.

Chełmicki W., 1996, Badania hydrograficzne na Pogórzu Wielickim, Konf. Hydrogr. Hydrologia u progu XXI wieku, Mądralin, 25-17.09 1996, PTG, Kom. Hydrograf., UW, Wydz. Geogr. i Stud. Region., Zakł. Hydrologii, Warszawa, 15.

Ciszewski S., Żelazny M., 1996, Modelowanie relacji opad-stan wody dla zlewni Starej Rzeki przy pomocy sieci neuronowych typu CP (counter-propogation), [w:] B. Więzik (red.) Modelowanie matematyczne w hydrologii, Politechn. Krak., Inst. Inż. i Gosp. Wodnej PAN. Kom. Gosp. Wodnej, Uniw. Bałtycki w Uppsali, Kraków, 17-27.

Ciszewski S., Żelazny M., 1996, Modelowanie relacji opad-odpływ w zlewni górskiej przy pomocy sieci neuronowych counter-propogation, Konf. Hydrograf. "Hydrologia u progu XXI wieku", Mądralin, 25-27 września 1996, PTG, Kom. Hydrograf., UW, Wydz. Geogr. i Stud. Region., Zakł. Hydrologii, Warszawa, 18.

Lula P., Pociask-Karteczka J., 1996, Wielkość parowania na stacji w Łazach (Pogórze Wielickie) oszacowana za pomocą sztucznych sieci neuronowych, [w:], A. Magnuszewski, U. Soczyńska (red.), Hydrologia u progu XXI wieku, Mądralin, 25-17 września 1996, PTG, Kom. Hydrograf., UW, Wydz. Geogr. i Stud. Region., Zakł. Hydrologii, Warszawa, 247-258.

Pociask-Karteczka J., 1996, Woda w dziejach miasta, [w:] Dziejowe przemiany stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych p. red. A.T. Jankowskiego i A. Kanieckiego, Kom. Hydrogr. PTG, WNoZ UŚ, Inst. Geogr. Fiz. UAM, Poznań-Sosnowiec, 131-151.

Ciszewski D., Żelazny M., 1995, Koncentracja makro i mikrojonów w opadach atmosferycznych w Łazach na Pogórzu Karpackim, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 255-265.

Ciszewski D., Żelazny M., 1995, Koncentracja makro i mikrojonów w poszczególnych fazach opadów atmosferycznych w Łazach na Pogórzu Karpackim, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 267-276.

Chełmicki W., Klimek M., Krzemień K., 1995, Występowanie radioizotopu 137Cs w glebach progi Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 295-307.

Chełmicki W., Klimek M., 1995, Odczyn wód opadowych w Łazach na Pogórzu Karpackim, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 249-254.

Chełmicki W., 1995, Hydrograficzna charakterystyka progu Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 107-109.

Chełmicki W., Baścik M., Pociask-Karteczka J., 1995, Bilans wodny pogórskich zlewni Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1987-1995, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 171-183.

Ciszewski D., Żelazny M., 1995, Ładunki zanieczyszczeń w wodach opadowych w Łazach na Pogórzu Karpackim, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 277-284.

Żelazny M., 1995, Chemizm wód powierzchniowych i podziemnych progu Pogórza Karpackiego, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 285-293.

Dynowska I., 1995, Wody, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 49-67.

Żelazny M., 1995, Jakość wód, [w:] Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniw. Jagiell., Kraków, 63-65.

Pociask-Karteczka J., 1995, Zmiany hydrograficzne w wielkich miastach pod wpływem antropopresji na przykładzie Krakowa,, [w:] Człowiek i środowisko, 44 Zjazd PTG, 24-27 sierpnia 1995, Toruń, 126-129.

Dynowska I.,, 1995, Przedmowa, [w:] B. Kortus, E. Buchhofer (red.), Polska i Niemcy, geografia sąsiedztwa w nowej Europie, Universitas, Kraków.

Lula P., Pociask-Karteczka J., 1995, Próba oszacowania wielkości parowania za pomocą sieci neuronowej, [w:] Człowiek i środowisko, 44 Zjazd PTG, 24-27 sierpnia 1995, Toruń, 145-147.

Chełmicki W., Krzemiań K., Werritty A., 1994, Przyczyny zróżnicowania form i procesów korytowych rzeki Feshie (Szkocja), Sprawozd. z posiedzeń Komisji Nauk., 36/1-2 (1992), PAN, Oddz. w Krakowie, Secesja, Kraków, 237-238.

Chełmicki W., Święchowicz J., 1994, Zastosowanie metody Cs-137 do oceny procesów stokowych w zlewni pogórskiej, Sprawozd. z posiedzeń Komisji Nauk., 36/1-2 (1992), PAN, Oddz. w Krakowie, Secesja, Kraków, 230-231.

Dynowska I., 1994, Źródła, 1:20000000, [w:] Atlas zasobów walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J., 1994, The Water Cycle in North-West Sörkappland (Spitsbergen), XXI Polar Symposium, Warszawa, 225-229.

Chełmicki W., Mietelski J., Macharski P., Święchowicz J., 1993, Natural Factors of 137-Cs Redistribution in Soil (Case Study from the Carpathian Foothills), Inst, Fiz. Jądr., Kraków, 2-19, 299-301.

Chełmicki W., Krzemień K., Sobański M., 1993, Próba typologii koryta rzecznego Feshie River (Szkocja), [w:] H. Chmal, A. Traczyk (red.), Morfologia gór średnich, II Zjazd Geomorfologów Polskich - streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, IG UWrocł., Stow. Geomorf. Pol., Lądek Zdrój, 4-7 październik 1993, 20-21.

Chełmicki W., Paczyński B., Płochniewski Z., 1993, Zmiany reżimu i zasobów wód podziemnych, [w:] I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Kraków, 213-269.

Dynowska I., 1993, Przedmowa, [w:] I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Kraków, 9-10.

Dynowska I., 1993, Przemiany stosunków wodnych w Polsce - synteza, [w:] I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Kraków, 433-463.

Chełmicki W., Święchowicz J., 1992, Obieg materii w obrębie stoków progu Pogórza Karpackiego, 41 Zjazd PTG, wycieczki zjazdowe, Oddz. Krak. PTG, IGiPZ PAN, IG UJ, IG WSP, 26-29 czerwca, Kraków, 16-20.

Dynowska I., 1992, Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w dorzeczu górnej Wisły, 41 Zjazd PTG, Oddz. Krak. PTG, IGiPZ PAN, IG UJ, IG WSP, Kraków, 26-29 czerwca.

Pociask-Karteczka J., 1992, Physico-chemical Characteristics of Waters in North-West Sörkappland (Spitsbergen), Landscape, Life World and Man in Hight Arctic, Inst. of Ecology, PAN, Warszawa, 131-137.

Dynowska I., 1991, Bilans wodny, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły, cz. I, PWN, Warszawa-Kraków, 223-227 +3 mapy wklejki.

Dynowska I., 1991, Główne kierunki ochrony zasobów wodnych w dorzeczu górnej Wisły, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły, cz. I, PWN, Warszawa-Kraków, 265-273.

Dynowska I., 1991, Obieg wody, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski - środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, 355-387.

Chełmicki W., 1991, Położenie, podział i cechy dorzecza, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły, cz. I, PWN, Warszawa-Kraków, 16-29.

Dynowska I., 1991, Problematyka prac prowadzonych w Zakładzie Hydrografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] A.T. Jankowski (red.), Hydrografia polska 1981-1990, Uniw. Śląski, Pol. Tow. Geogr., Komisja Hydrogr., Fundacja dla Uniw. Śląskiego, Sosnowiec, 23-38.

©IGiGP UJ